Henkilöstö lukuina

Henkilöstön määrä oli Eterassa keskimäärin 231 (227). Henkilöstöstä 95 prosenttia (96 %) oli vakituisessa työsuhteessa.

Naisten osuus henkilöstöstä oli 66 prosenttia (68 %), ja henkilöstön keski-ikä oli 45 vuotta (46).

Vuoden aikana eläköityi 5 henkilöä (7). Kaikkiaan henkilöstön määrä väheni vuoden aikana 11 henkilöllä (23). Uusia henkilöitä rekrytoitiin 15 (22). Vakituiseen työsuhteeseen heistä tuli 15 (15). Luvuissa ei ole mukana vuosilomasijaisuuksia eikä muita lyhyitä sijaisuuksia.

Valtaosa eteralaisista työskentelee pääkonttorissa Helsingissä. Aluetoimistoissa Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Oulussa työskentelee 15 henkilöä.

Työaikajoustot ja etätyö

Eterassa on käytössä joustavat työaikajärjestelyt. Päivittäisessä työajassa voi joustaa määritellyn työpäivän ja oman työaikasaldon mukaan.

Joustavan työn mahdollisuuksia ovat osa-aikaeläke, osittainen hoitovapaa, perhevapaat, osa-aikatyö, vuorotteluvapaa ja opintovapaa.

Etätyö on vakiinnuttanut Eterassa paikkansa. Säännöllisesti etätyötä teki 94 (86) eteralaista. Tämän lisäksi monet eteralaiset tekevät yksittäisiä etätyöpäiviä.

Sairauspoissaoloihin vaikutetaan tukitoimin

Sairauspoissaolojen määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Vuonna 2016 sairauspoissaoloja oli 8 (7) työpäivää henkilöä kohden. Sairauspoissaolojen osuus vuosittaisesta työajasta oli edelleen 3,3 prosenttia.

Viimeisten viiden vuoden aikana sairauspoissaolojen määrä on pysynyt tasaisen pienenä. Työkyky- ja hyvinvointikyselyllä kartoitetaan säännöllisesti henkilöstön työkykyä, terveyttä, henkisiä voimavaroja sekä elintapoja.

Tuloksia hyödynnetään suunniteltaessa toimia henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Henkilöstön työkykyä tuetaan aktiivisesti esimerkiksi liikkumisen, ravinnon ja jaksamisen teemoilla. Hyvä esimiestyö on tärkeää, samoin riittävä tiedonkulku ja avoimuus. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on myös tiivistä.

Eterassa on ollut vuodesta 2009 lähtien käytössä varhaisen tuen malli.

 

Tietoja henkilöstöstä vuosina 2012–2016

2016 2015 2014 2013 2012
 Henkilöstö keskimäärin 231 227 252 288 290
 Vakituisten osuus, % 96 98 97 94 95
 Naisten osuus, % 66 68 72 72 73
 Vaihtuvuus, % 5 8 25 7 6
 Keski-ikä 45 46 46 45 45
 Sairauspoissaolot pv/hlö 9 7 9 8 10
 Koulutuspäivät 405 463 875 828 959
 Koulutuspäivät/hlö 2 2 3 3 3
 Eläkkeelle siirtyneet 5 7 7 6 7
 Uusista rekrytoiduista korkeakoulu- tai
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, %
73 55 100 47 47