Edistämme työkykyä ja pidennämme työuria

Etera tekee tiivistä yhteistyötä asiakasyritysten kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. Työkykypalvelut tukevat hyvinvointia ja liiketoimintaa. Myös ammatillisen kuntoutuksen tärkeys ja sen tuomat säästöt on huomattu yrityksissä. Eteran kuntoutujista takaisin työelämään palasi 76 prosenttia. Eterassa valmistauduttiin vuoden 2017 alusta voimaan tulleeseen eläkeuudistukseen.

Vuonna 2016 suomalaisia siirtyi Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan työeläkkeelle kaikkiaan 76 000 henkilöä. Heistä kolme neljästä jäi vanhuuseläkkeelle. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden osuus on kasvanut viime vuosina merkittävästi.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 18 800 ihmistä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on laskenut neljänneksen vuodesta 2008. Kehitys näyttää Eläketurvakeskuksen mukaan ainakin toistaiseksi pysähtyneen.

Työkyvyttömyyseläke alkaa yhä useammin osaeläkkeenä. Osaeläkkeelle siirtyneiden osuus työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä on kaksinkertaistunut vuodesta 2005.

Suomalaiset jäivät työeläkkeelle vuonna 2016 keskimäärin 61,1-vuotiaana. Eläkkeellesiirtymisikä pysyi samana kuin edellisvuonna. Eläkkeellesiirtymisiän kehitys vastaa likimain Eläketurvakeskuksen ennakkoarvioita.

Keskimääräinen vanhuuseläkkeellesiirtymisikä Eteran vakuutetuilla oli 63,9 vuotta (63,9). Keskimäärin Eteran vakuutetut jäivät eläkkeelle 58,6-vuotiaina (58,8).

Eläkeuudistus voimaan 2017

Eläkeuudistus tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Eläkeikärajat nousevat vaiheittain, eläkettä karttuu yhtäläisesti eri-ikäisille ja käytössä on uusia eläkemuotoja. Tavoitteena on pidentää suomalaisten työuria ja vähentää näin julkisen talouden kestävyysvajetta.

Eterassa valmistauduttiin eläkeuudistuksen tuomiin muutoksiin. Uusi, alalla yhteisesti käytössä oleva eläkekäsittelyjärjestelmä otettiin Eterassa käyttöön vuoden 2016 lopussa.

Muutoksia sekä työntekijöiden että yrittäjien eläkkeisiin

Vanhuuseläkeikä nousee vuoden 2017 jälkeen kolmella kuukaudella vuodessa, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Uudet ikärajat koskevat vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneitä. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikäraja kytketään elinajan kehitykseen.

Eläkeuudistus toi mukanaan monia muutoksia.

Eläkettä karttuu 17-vuotiaasta lähtien kaikenikäisille 1,5 prosenttia palkasta vuodessa. Yrittäjillä alaikäraja on 18 vuotta. Siirtymäajalla vuoden 2025 loppuun saakka eläkettä karttuu 53–62-vuotiaille 1,7 prosenttia palkasta vuodessa. Työeläkemaksua ei enää vähennetä eläkkeen perusteena olevasta palkasta.

Eläkeuudistuksen myötä osa-aikaeläke poistui. Tilalle tuli osittainen varhennettu vanhuuseläke, jota on haettu heti vilkkaasti. Osittainen varhennettu vanhuuseläke antaa mahdollisuuden nostaa osan eläkkeestä jo hieman ennen varsinaista vanhuuseläkeikää riippumatta siitä, jatkaako työntekoa vai ei. Osittaista vanhuuseläkettä on mahdollista hyödyntää myös työuraa jatkaessaan.

Raskas ja pitkä työura voi antaa mahdollisuuden hakeutua eläkkeelle jo 63-vuotiaana. Työuraeläkettä voi hakea 38 vuoden työskentelyn jälkeen.

Lykkäyskorotus palkitsee työuran jatkamisesta yli vanhuuseläkeiän. Jos eläkettä ei ota maksuun heti vanhuuseläkeiän alarajalla, saa eläkkeeseensä 0,4 prosentin lykkäyskorotuksen jokaiselta kuukaudelta.

Lainmuutos koskee vuonna 2017 tai sen jälkeen myönnettyjä eläkkeitä.

Työhyvinvointitoiminnan sääntelystä uudet ohjeet

Finanssivalvonnan uudet työhyvinvointitoiminnan sääntelyyn liittyvät ohjeet ja raportointimääräykset tulivat voimaan maaliskuun 2016 alussa. Työeläkevakuutusyhtiöille annettujen ohjeiden tavoitteena oli parantaa työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnan, kilpailun ja varojen käytön valvottavuutta sekä edistää toiminnan kilpailuneutraliteettia.

Ohjeet eivät muuttaneet merkittävästi Eteran työhyvinvointitoiminnan laajuutta tai periaatteita. Edellisvuotisessa tarkastuksessaan Finanssivalvonta arvioi Eteran työhyvinvointitoiminnan laadukkaaksi.