Hallitus

Eteran hallitukseen kuuluu 12 jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen tehtävänä on huolellisesti toimien edistää yhtiön etua. Sen tulee johtaa yhtiötä ammattitaitoisesti, terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden sekä luotettavaa hallintoa koskevien periaatteiden mukaisesti. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Puheenjohtajisto

Hallituksen puheenjohtajisto valmistelee hallituksen kokousten asioita. Puheenjohtajisto toimii myös nimittämis- ja palkitsemisasioita valmistelevana valiokuntana. Tällöin sen tehtävänä on muun muassa valmistella toimitusjohtajan ja muun johdon nimitys- ja palkitsemisasioita sekä kannustinjärjestelmiä koskevia asioita. Puheenjohtajistoon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja enintään neljä muuta hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu yhtiön taloudellisen ja muun raportoinnin sekä sisäisen valvonnan tilan arviointi ja valvonta. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista vähintään yhdellä tulee olla riittävä laskentatoimen ja tilinpäätöskäytännön tuntemus.

Eteran hallitus 7.3.2017


Varajäsenet